Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Přípravné kurzy

Tisk

Gymnázium Na Pražačce organizuje přípravné kurzy pro žáky 7. tříd ZŠ. Ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny kurzy z matematiky, českého jazyka a německého jazyka.

VŠECHNY KURZY JSOU JIŽ PLNĚ OBSAZENY. DALŠÍ PŘIHLÁŠKY NEPŘÍJMÁME. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Přihláška na přípravný kurz

Obsahem kurzu z matematiky a českého jazyka bude souhrnné zopakování a případné doplnění učiva v rozsahu ZŠ a dílčí testy. Náplní kurzu německého jazyka je systematická příprava, která napomáhá snazšímu přechodu na gymnázium a na výuku s rodilým mluvčím. Kurzy vedou aprobovaní pedagogové Gymnázia Na Pražačce.

Všechny nabízené kurzy probíhají paralelně a mají stejnou náplň jednotlivých lekcí. Uchazeč vždy navštěvuje pouze ten kurz, ke kterému je přihlášen. Z kapacitních důvodu není možné navštěvovat různé kurzy.

Výuka probíhá v budově Gymnázia Na Pražačce (spojení tramvají č. 1, 9, 11 – zastávka Vozovna Žižkov) od přelomu října a listopadu do začátku dubna (kromě svátků a prázdnin), a to vždy v pondělí a ve čtvrtek podle následujícího rozvrhu:

pondělí

Učebna

14:55 – 15:40

15:45 – 16:30

16:35 – 17:20

KURZ 1

308

NJ

ČJ

M

KURZ 2

309

---

M

ČJ

čtvrtek

Učebna

14:55 – 15:40

15:45 – 16:30

16:35 – 17:20

KURZ 3

308

---

ČJ

M

KURZ 4

309

---

M

ČJ

Cena kurzu za jeden předmět je 1 500,- Kč.

Minimální počet účastníků v jednom kurzu nutný pro jeho otevření je 10.

Vyplněné přihlášky zasílejte prosím emailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Informace o platbě obdržíte na základě odeslané přihlášky.

Nebude-li se moci Vaše dítě na kurz z jakýchkoliv důvodů dostavit, není nutné ho omlouvat. Materiály z dané hodiny je možné si následně vyzvednout u příslušného vyučujícího.

Žádáme Vás, aby si uchazeči v souladu s naším školním řádem nosili přezůvky. Boty si samozřejmě mohou vzít s sebou do učebny.

Další informace podává Mgr. Jana Pflanzerová, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. 797 973 103.

Obsahová náplň kurzů:

Český jazyk: tvarosloví (kategorie ohebných druhů, rozpoznávání neohebných druhů), slovotvorba (odvozování, skládání, zkracování), pravopis hlásek a souhláskových skupin, psaní velkých písmen, nauka o slovní zásobě (slovo a pojmenování, význam pojmenování, stylistická platnost, obrazné vyjadřování, obohacování slovní zásoby), větná skladba (větné vztahy, větné členy, čárky ve větě jednoduché i v souvětí, transformace větných členů), základní poznatky ze slohu a z literárního učiva

Matematika: operace s přirozenými, celými a racionálními čísly, dělitelnost přirozených čísel, převody jednotek, poměr, měřítko mapy, římská čísla, geometrie v rovině (osová a středová souměrnost, úhly, trojúhelník, čtyřúhelník), tělesa (krychle, kvádr, hranol), proměnná, jednoduché rovnice, přímá a nepřímá úměrnost, procenta, slovní úlohy, čtení diagramů a číselných tabulek; v posledním kurzu matematiky mají žáci možnost zkusit si „přijímací test nanečisto“

Německý jazyk: určitý a neurčitý člen, nominativ, akuzativ, časování pravidelných sloves i sloves se změnou kmenové samohlásky, modální slovesa, slovosled v jednoduché větě a v otázkách, osobní a přivlastňovací zájmena, základní a řadové číslovky, základní slovní zásoba běžných konverzačních témat, zajímavosti a reálie německy mluvících zemí

Harmonogram jednotlivých lekcí:

pořadové

číslo lekce

pondělí

KURZ 1

KURZ 2

čtvrtek

KURZ 3

KURZ 4

1.

5/11

1/11

2.

12/11

8/11

3.

19/11

15/11

4.

26/11

22/11

5.

3/12

29/11

6.

10/12

6/12

7.

17/12

13/12

8.

7/1

3/1

9.

14/1

10/1

10.

21/1

17/1

11.

28/1

24/1

12.

4/2

31/1

13.

18/2

7/2

14.

25/2

21/2

15.

4/3

28/2

16.

11/3

7/3

17.

18/3

14/3

18.

25/3

21/3

19.

1/4

28/3

20.

8/4

4/4