Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Základní informace k nostrifikačním zkouškám

Tisk

Stanovení data a času zkoušky:
Přesné datum a čas zkoušky stanoví uchazeči škola v termínu, který byl určen MHMP v usnesení. Informace je zasílána uchazeči emailem. V případě, že uchazeč chce školu informovat, kdy by pro něj byla zkouška nejvhodnější, může zaslat kopii usnesení spolu s časovou preferencí zkoušky na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Škola pak zkoušku stanoví s přihlédnutím k přání žadatele.

Pokud se uchazeč nemůže dostavit na zkoušku, je nutné, aby se minimálně 24 hodin před zkouškou omluvil emailem, ve výjimečných případech i telefonicky. V případě doložených závažných důvodů (např. zdravotní indispozice) lze omluvu zaslat i dodatečně.

Forma zkoušení:
Před vykonáním zkoušky žadatel předloží předsedovi zkušební komise platný doklad totožnosti a originál rozhodnutí MHMP.
Nostrifikační zkoušky probíhají v písemné i ústní podobě (viz specifikace u jednotlivých předmětů). Při písemné zkoušce může zkoušený použít dvojjazyčný slovník v papírové podobě (nikoliv v elektronické). Při jazykových testech slovník nesmí obsahovat výklad gramatických jevů.

Tlumočník:
Zkoušený má právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků (podle § 16 odst. 3 zákona 500/2004 Sb. a zákona 36/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Při zkouškách konaných formou testu může tlumočník tlumočit pouze jednomu zkoušenému.
Před zahájením zkoušky se tlumočník prokáže předsedovi zkušební komise platným průkazem totožnosti a dokladem opravňujícím ho k vykonávání tlumočnické praxe.
Tlumočníka si obstará zkoušený na vlastní náklady.

Časová dotace a forma zkoušek:
Časová dotace a forma zkoušek je uvedena u seznamu témat. Pokud zkouška probíhá s pomocí tlumočníka, časová dotace se přiměřeně zvyšuje, maximálně však na dvojnásobek určeného času.

Opravné termíny:
Na základě rozhodnutí MHMP žadatelé, kteří podali žádost na MHMP po 1. 1. 2014, mají právo pouze na jeden řádný termín zkoušky. Opravné termíny zkoušek nelze stanovovat.

Další informace jsou poskytovány na emailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , popř. telefonním čísle +420 773 506 710.